Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

A. Úvod

1.     Soukromí návštěvníků mých webových stránek www.ancikab.cz (dále jen webové stránky) je pro mě velmi důležité a zavázala jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji dělám.

2.     Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s mými podmínkami při první návštěvě mých webových stránek mě umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě mého webu.

B. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet (www.websiteplanet.com).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

1.     informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

2.     informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

3.     informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na mých webových stránkách;

4.     informace, které zadáte, když si na mých webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;

5.     informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

6.     informace, které zadáváte při používání služeb na mých webových stránkách;

7.     informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

8.     informace související s vaším nákupem produktů, použitými službami nebo transakcemi, které přes mé webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;

9.     informace, které odešlete na mé webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

10.  informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

11.  jakékoliv další osobní údaje, které mi pošlete.

Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mi byly poskytnuty prostřednictvím mých webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžu využít pro následující účely:

1.     správu mých webových stránek a podnikání;

2.     přizpůsobení mých webových stránek právě vám;

3.     umožnění využívání služeb dostupných na mých webových stránkách;

4.     zasílání produktů zakoupeného prostřednictvím mých webových stránek;

5.     poskytování služeb zakoupených prostřednictvím mých webových stránek;

6.     zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

7.     zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

8.     zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

9.     zaslání mého e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete mne kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

10.  zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mne kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

11.  poskytování statistických informací o mých uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

12.  vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s mým webem;

13.  udržování bezpečnosti mých webových stránek a předcházení podvodům;

14.  ověření souladu s podmínkami používání mých webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím mé služby soukromých zpráv); a

15.  další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na mém webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na mém webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžu sdělit kterémukoli z mých zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžu zveřejnit:

1.     v rozsahu, v jakém jsem povinna tak učinit ze zákona;

2.     v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

3.     za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

4.     kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodávám (nebo o prodeji uvažujeme); a

5.     jakékoliv osobě, o které se důvodně domnívám, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle mého názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudu vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F. Mezinárodní přenosy dat

1.     Údaje, které shromažďuji, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působím, abych je mohla používat v souladu s těmito zásadami.

2.     Údaje, které shromažďuji, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

3.     Osobní údaje, které zveřejním na mém webu, nebo odešlete ke zveřejnění na mém webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžu zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

4.     Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

1.     V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržovala mé zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

2.     Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

3.     Aniž je dotčen článek G 2, mažu osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:

          osobní údaje budou smazány k 22. 7. 2022/ 18:00.

4.     Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchovávám dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

              1.     v rozsahu, v jakém jsem povinna tak učinit ze zákona;

              2.     pokud se domnívám, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

              3.     za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem                              předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

1.     Přijmu přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

2.     Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložím na mé zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

3.     Všechny elektronické finanční transakce zadané přes mé webové stránky budou zašifrovány.

4.     Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžu zaručit.

5.     Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na můj web; nebudu vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na můj web).

I. Změny

Tyto zásady můžu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na mých webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na mých webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete mi nařídit, abych vám poskytla jakékoli osobní údaje, které o vás mám. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

1.     zaplacení poplatku 500,- Kč; a

2.     předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho občanského průkazu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa).

V rozsahu povoleném zákonem můžu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete mi kdykoliv nařídit, abych vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Mé webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů

Dejte mi prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které mám, opravit nebo aktualizovat.

M. Soubory cookies

Mé webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládám, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.

Na mých webových stránkách používám jak relační tak trvalé soubory cookies.

1.     Jména souborů cookies, které používáme na mých webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

Na mé webové stránce používám Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače a když uživatel navštíví webovou stránku, sledování pohybu uživatele na mých webových stránkách, umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách, zlepšení použitelnosti webových stránek, analýze použití webových stránek, správě webových stránek, zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek, přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele a cílené reklamě;
2.     Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

 - v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
- ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v                  rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“;
- v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na                        „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům                 možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na mých webových stránkách moci využít všechny funkce.

3.     Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžu vymazat – například:

- v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
- ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a
- v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

4.     Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

 

Aktualizováno 22. 7. 2022