Všeobecné obchodní podmínky

1.    Základní informace

Poskytovatelem konzultací, koučinku, maleb obrazů, lapačů snů, mandalových kamenů, klíčenek (dále jen „služeb a produktů“) na webových stránkách www.ancikab.cz (dále jen „webová stránka“) se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí: Anna Kabourková, IČ: 08994951, sídlem: Nový Klíčov 38, 344 01 Mrákov, Domažlice (dále jen „prodávající“).

Prodávající poskytuje služby a produkty vždy na základě uzavřené smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)s kupujícím, v předem sjednaném rozsahu a dohodnutou cenu. Dohodnuté objednávky služeb a produktů jsou vždy učiněny písemně na email info@ancikab.cz (dále jen „email“). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Před uzavřením takové smlouvy poskytuje prodávající v případě zájmu fyzické či právnické osobě (dále jen „kupující“) upřesnění přes email nebo telefonicky - obsah, rozsah, cíl, cenu a doručení služby nebo produktu.

Prodávající neposkytuje služby psychologa či psychiatra a ani jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

2.    Uzavření kupní smlouvy a poskytnutí služeb a produktů

Okamžikem uzavření kupní smlouvy se rozumí, kdy je provedena závazná rezervace termínu služby nebo potvrzení objednávky produktu a platí, že kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a ty bez výhrad akceptuje. Berte na vědomí pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo území České republiky nebo jiný mezinárodní prvek, že se náš vztah řídí českým právem. Potvrzením a objednáním telefonicky, emailem nebo přes webový formulář stvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. 

3.    Důvěrný materiál

Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zasláním emailové objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Za osobní údaje se považuje: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

V rámci uzavření kupní smlouvy poskytne kupující prodávajícímu tyto osobní údaje a další důvěrné materiály, které se kupujícího týkají. Prodávající je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu kupujícího je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb, produktů a aktualit (dále jen „obchodní sdělení“) doručovaných elektronickou poštou kupujícímu. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu prodávajícího.

4.    Odbornost kouče a terapeuta

Prodávající prohlašuje, že absolvoval studium diplomovaného kurzu, kouče, praktikanta a mistra praktikanta NLP (při žádosti kupujícího může prodávající doložit příslušné certifikáty).

5.    Doba poskytování služeb kouče a terapeuta

Doba poskytování služeb je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série potřebného počtu konzultací. Délka tohoto období je omezena počtem objednaných konzultací.

6.    Forma komunikace

Online konzultace probíhají po skypu, whatsapu, messengeru nebo po telefonu. Osobní konzultace probíhají s osobním setkáním s prodávajícím.

7.    Délka poskytování služby kouče a terapeuta

Délka je 60 - 90 minut dle objednávky. Na konzultaci je kupující povinen být včas.

8.    Termín konání služby kouče a terapeuta

Oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud kupující neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem nebo se vůbec nedostaví, má se zato, že sezení řádně proběhlo a prodávající má nárok na finanční odměnu v plné výši. Pokud kupující zruší více než 3 sezení během doby poskytnutí služby, je prodávající oprávněn kupní smlouvu vypovědět. Podrobnosti viz. bod 17. Ukončení dohody o poskytování služeb kouče a terapeuta“.

9.    Platby

Ceny služeb kouče a terapeuta jsou přístupné na webových stránkách. Ceny produktů a doručení je potřeba konkrétně domluvit s prodávajícím a budou poskytnuty emailem kupujícímu. Za poskytnuté službu a produkty je splatná smluvní cena dle pokynu prodávajícího zálohovou fakturou. Prodávající vystaví kupujícímu po uhrazení ceny služby či produktu daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Úhrada služby kouče a terapeuta probíhá předem, bankovním převodem, nejpozději však v den termínu konání této služby. V případě úhrady produktu se vystaví zálohová faktura a doplatek kupující zaplatí při zhotovení produktu. Poté prodávající zašle kupujícímu koncovou fakturu. V souvislosti doručení produktů kupujícímu je možné ze strany prodávajícího účtovat k ceně cenu balného a dodání produktu. 

Do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že služba kouče a terapeuta nebyla ještě poskytnuta. V opačném případě kupující ztrácí nárok na odstoupení od kupní smlouvy. 

10. Závazek prodávajícího při poskytování služby kouče a terapeuta

Prodávající se zavazuje uskutečnit služby v dohodnutém místě a čase. Během období bude prodávající poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako prodávající naplňovat smysl této dohody. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou kupujícímu neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či SMS zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

11. Součinnost kupujícího

Kupující je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se při poskytování služeb kouče a terapeuta s prodávajícím dohodne. Pokud kupující nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom prodávajícího neprodleně uvědomit. Kupující je zavázán zvážit všechna doporučení prodávajícího vyhledat další odbornou podporu, pokud mu prodávající takové doporučení sdělí. Pokud kupující bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, je prodávající oprávněn tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „17. Ukončení dohody o poskytování služeb kouče a terapeuta“.

12. Metody při poskytnutí služby kouče a terapeuta

Metody mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Kupující je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení a, bude-li to nutné, je kupující povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí sezení, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování dle podmínek v bodě „8. Termín konání služby kouče a terapeuta“.

13. Odpovědnost

Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením poskytnutí služby kouče a terapeuta. Kupující bere na vědomí, že služby kouče a terapeuta mohou být fyzicky a psychicky náročné, a kupující prohlašuje, že tyto služby podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Kupující také nese odpovědnost za dosáhnutí stanovených výsledků a dále kupující nese odpovědnost za všechna svá jednání a rozhodnutí. Odpovědností prodávajícího je provést kupujícího metodami a technikami. Pokud by třetí osoba proti prodávajícímu vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto službou, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody.

14. Záruky

Prodávající neposkytuje žádné záruky, že poskytnuté metody sezení budou fungovat v rámci těchto služeb. Výsledky jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Prodávající v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky služeb neodpovídá.

15. Práva duševního vlastnictví

Kupující není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity při poskytnutí těchto služeb (dále též společně „materiály"). Kupující nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály, produkty ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

16. Prodávající je nezávislý dodavatel

Produkty a služby podle této dohody poskytuje prodávající samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Kupující není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

17. Ukončení dohody o poskytování služeb kouče a terapeuta

Prodávající je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

a) prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách

b) kupující nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5ti pracovních dní ode dne, kdy prodávající kupujícímu oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku

c) kupující nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava

d) platba za služby nebude před zahájením prvního sezení připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Kupující je oprávněn dohodu vypovědět v případech, kdy prodávající nedodržuje podmínky této dohody a již není možná náprava.

Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

Postup při ukončení dohody:

a) z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odměnu v plné výši i za služby, která neproběhla, ale byla objednána.

b) z důvodů na straně prodávajícího, nebo vzájemnou dohodou, uhradí kupující odměnu za služby, která proběhla do dne ukončení dohody. Při ukončení dohody není prodávající dále odpovědný za tyto služby.

18. Ukončení dohody o zhotovení produktu

Prodávající je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

a)     prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a zkopírování produktu

b)     kupující nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava

c)      platba za produkt nebude v den splatnosti podle zálohové faktury připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Kupující je oprávněn dohodu vypovědět v případech, kdy prodávající nedodržuje podmínky této dohody a již není možná náprava.

Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně emailem. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

Postup při ukončení dohody:

a) z důvodů na straně kupujícího, kupujícímu propadne záloha v plné výši ve prospěch prodávajícího bez nároku na vrácení

b) z důvodů na straně prodávajícího, je prodávající povinen vrátit zálohu nebo poskytnou ve stejné cenové relaci jinou alternativu, kterou odsouhlasí kupující

19. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Prodávající odpovídá kupujícímu, že služby a produkty, které poskytuje, má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby či produktu. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. V rámci tohoto uplatnění kupující uvede, co je obsahem reklamace, doložením fotodokumentace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Prodávající kupujícímu potvrdí na e-mailové adrese kupujícího příjem reklamace, ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí reklamace pak sdělí kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Při vrácení produktů po jeho doručení může prodávající vrátit peníze až po obdržení tohoto produktu. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně napočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Obě strany se zavazují, že budou vždy nejdříve hledat řešení mimosoudním jednáním.

20. Přeprava a dodání produktů

V případě, že je smluven způsob dopravy ze strany kupujícího nese odpovědnost za dodání tohoto produktu.

Je-li prodávající podle objednávky povinen dodat produkt na místo určené kupujícím, které zadal při objednávce, kupující je povinen tento produkt převzít při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá porušenost obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do obalu produktu, nemusí kupující od přepravce zásilku převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady produktu a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že je nutno kupujícímu vybraný produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stanoveno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo jiným způsobem dodání.

21. Závěr

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. Veškeré připomínky, nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se prodávající zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu. Neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22. 7. 2022 a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.

Aktualizováno v Novém Klíčově 22. 7. 2022